חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

טופס הזמנת מאמר או פרק מספר Article / Book Chapter Request Form

עלות: 15 ₪ / Cost: 15 nis  מידע על השירות

טופס הזמנת מאמר או פרק מספר Article / Book Chapter Request Form
אני מצהיר/ה בזאת כי הפריט המבוקש נדרש על ידי למטרות מחקר ולימוד עצמי או הוראה בלבד.
לא אשתמש בעותק המבוקש למטרה אחרת או למטרה מסחרית ולא אעביר אותו לאדם נוסף אלא אם הוא מעורב במחקר זה.
.אם אעשה שימוש אחר בעותק שספקתם לי, אהיה אחראי להפרה של זכויות יוצרים

I declare that the item requested is required by me for the purposes of research & private study or teaching only.
I will not use the copy for any other purpose, or for a commercial purpose, and will not supply a copy of it to any person unless he/she is involved with this research. If I use the copy supplied to me for any other purpose, I will be responsible for copyright infringement

captcha