חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

נגישות: סיוע איתור ספרים על המדף

קוראים בעלי זכויות השאלה המתקשים בחיפוש ספרים או בגישה אל המדפים, מוזמנים להיעזר בשירות האיתור של הספרייה, באמצעות הזמנת הספר בקטלוג הספרייה. לאחר שיאותר הספר ויועבר לדלפק ההשאלה, תישלח הודעה לקורא. מבקרים הזקוקים לעזרה מיידית באיתור ספר מוזמנים לפנות לאחד מדלפקי השירות, שם יזמנו עבורם עזרה.