LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

מערכת קושיה: מטלות ושאלונים מקוונים

 קושיה: מערכת למטלות ולשאלונים מקוונים

כניסה למערכת קושיה     מצגת מידע על אודות המערכת ואפשרויותיה (באנגלית) 

מערכת קושיה היא מערכת מקוונת (מבוססת אינטרנט) ללמידה באמצעות מטלות ושיתוף בידע:

- כוללת אפשרות לפיתוח מבחנים, משימות, סקרים, משובים או פריטי ידע מסוגים שונים, תוך שיתוף הפריטים במאגר כללי ושימוש חוזר בהם.

- מאפשרת למידה עצמית,תרגול, ביצוע מבחן והעברה של סקר או משוב מקוון באמצעות משימות: תרגול, מבחן, מטלה קצרת טווח כמו שיעורי בית או מטלה ארוכת טווח כמו יומן חקר הכולל שאלות בקרה.

- ייעוד המערכת הוא לעודד שיתוף בידע בקרב קהילות לומדות, וזאת באמצעות ניהול מאגר שיתופי בין המשתמשים (בדרך כלל מורים ומרצים), הכולל רמות שונות של שיתוף בהקשר לקבוצות המשתמשים, הקורסים ותחומי הידע; השיתוף מאפשר ניהול מידע אישי, ניהול ידע, שימוש חוזר בפריטים בהקשרים שונים וחיפוש מתקדם המאפשר איתור של פריטים במגוון רמות ושיוכים, במאגר האישי והכללי-שיתופי.

- המשימות בה בנויות מ"צרורות" - אוסף של פריטי ידע מתוך המאגר האישי או שיתופי - שמאפשרים לשלוט בסדר הופעתם של הפריטים ובאופן ערבולם ולבחור בפריטים שונים עבור חלקים שונים לפי תכנים, הקשרים או רמות קושי - בדרך מתקדמת מזו המוכרת.

- ניתן ליצור באמצעותה פריטי ידע מסוגים שונים, להגדיר להם ניקוד ספציפי או אוטומטי בתוך המשימות ולבחור בפרמטרים שונים עבורם; ניתן אף להגדיר חלקי משימה ומשימות המשך.

- מציעה דוחות ומסכי בקרה למורים וכן מאפשרת בקרה בזמן אמת של ביצוע המשימות והתקדמות הלומדים בהן.

- מאפשרת ללומדים לדרג את הפריטים שהוצגו להם במהלך המשימות ולנמק את דירוגם, כך שכותב ההמטלה מקבל משוב מתמיד ברמת הפריט המופיע בהקשרי משימה מגוונים.

- מציעה ללומד משימות לתרגול עצמי או כאלו המוגבלות בזמן וכן אפשרות למשוב מיידי - מילולי או מספרי - עבור פריטים מסוימים, לפי הגדרת המורה.

- אוספת נתונים לגבי שימוש בפריטים לאורך זמן ומספקת מידע על אודות הפריטים, שיוכיהם, והביצועים בהם לפי קבוצות הלימוד, כך שבאמצעות הדוחות והסטטיסטיקה, ניתן לאתר פריטים בעייתיים, לנטר רמות קושי ואיכות ולטייב את המאגר האישי והמאגר השיתופי.

- קושיה מחוברת למערכת ההזדהות הכלל-אוניברסיטאית (SSO) וניתן לקשר אליה משימות מתוך Moodle או ממערכות אחרות ללא צורך בהזדהות נוספת (ניתן כמובן לשייך גם משתמשי חוץ באמצעות קליטת פרטיהם בדרכים שונות).

מערכת קושיה פותחה החל משנת 2001 במרכז לחקר חברת המידע באוניברסיטת חיפה, כיום - המרכז לחקר האינטרנט, כפרויקט מחקר של קבוצת חוקרים ודוקטורנטים. בראש הפרויקט עמד פרופ' שיזף רפאלי. החל משנת 2007 פיתוח המערכת ותפעולה עברו לידי ספריית יונס וסוראיה נזריאן באוניברסיטת חיפה.

כניסה למערכת

- לשאלות נוספות ולתמיכה טכנית: qsia@univ.haifa.ac.il

 - לקובץ מידע על אודות המערכת בפורמט PDF להדפסה