LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

שירותי השאלה

דלפק ההשאלה בכניסה לספרייה אחראי להשאלת פריטי ספרייה וזיכויים, לאספקת הזמנות לקוראים ולטיפול בהסדרת שירותי ספרייה לקוראים.
תשלום מקוון באמצעות כרטיס אשראי

יצירת קשר עם דלפק השאלה:

טלפונים: 04-8249770 (53770 פנימי), 04-8249771 (53771 פנימי) פקס: 04-8249146 (53146 פנימי)

אחראית משמרת השאלה: 04-8249691 (53146 פנימי) דוא"ל מחלקת השאלה: circ@univ.haifa.ac.il
תלמידים מן המניין באוניברסיטת חיפה וחברי הסגל האקדמי והמנהלי של אוניברסיטת חיפה, זכאים לשאול עד 500 פריטי מידע בו זמנית.
תלמידי תואר שני ושלישי במוסדות ההשכלה הגבוהה הישראליים שבהסדר עם אוניברסיטת חיפה רשאים לשאול עד 5 ספרים בו זמנית, עם אפשרות גישה למאגרי מידע בתוך הספרייה (ללא גישה מרחוק) על סמך כתב ערבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם. את כתב הערבות יש להעביר לדלפק ההשאלה.

לעיונכם: השאלת ספרים שמורים  ופריטי מדיה.

מידע נוסף על שירותי השאלה בתפריט שלפניכם:

 • אופן ההשאלה Open or Close
  השאלת הספרים הינה אישית בלבד, ותבוצע לאחר הצגת תעודה מזהה בלבד.
  בפעולת ההשאלה יוחתם על שובל המודבק בספר תאריך ההשאלה (ולא תאריך החזרת הספר).
  לצורך ביצוע ההשאלה יש להביא את הספר לדלפק ההשאלה.
  יש להציג את הספר לבדיקה בפני השומר לפני היציאה מהספרייה.
   
 • זכאים לשאול ספרים Open or Close
  - תלמידים מן המניין באוניברסיטת חיפה וחברי הסגל האקדמי והמנהלי של אוניברסיטת חיפה, זכאים לשאול עד 500 פריטי מידע בו זמנית. 
  - תלמידי תואר שני ושלישי במוסדות ההשכלה הגבוהה הישראליים שבהסדר עם אוניברסיטת חיפה רשאים לשאול עד 5 פריטים בו זמנית, עם אפשרות גישה למאגרי מידע בתוך הספרייה (ללא גישה מרחוק) על סמך כתב ערבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם. את כתב הערבות יש להעביר לדלפק ההשאלה לצורך פתיחת כרטיס קורא. 
  - מועמדים לדוקטורט ותלמידים ללימודים מתקדמים שעבודותיהם בשיפוט או שהינם בהפסקת לימודים (בהמלצת הרשות ללימודים מתקדמים תמורת תשלום) זכאים לשאול עד 5 פריטים או עד 10 פריטים עם אפשרות גישה למאגרי מידע. לצורך הסדרת שירותים אלה יש ליצור קשר עם דלפק השאלה לקבלת הנחיות מתאימות.
  - תלמידים, מורים ומדריכי שדה שזכויות ספרייה הוסדרו להם ע"י היחידה אליהם הם שייכים.
  כל אזרח שגילו 18 ומעלה יכול לרכוש מנוי לשאילת 5 פריטים ושירותי יעץ, בו זמנית תמורת תשלום.  ראו: תעריפי מנויים.
  זכות שאילת הספרים היא אישית ואיננה ניתנת להעברה.
 • השאלה ע"י מיופה כח Open or Close
  ייפוי כוח חד פעמי
  קורא המעוניין לתת לאדם אחר לשאול על שמו ספרים חייב לתת יפוי כוח לאדם זה. על הקורא לדאוג שהמיופה יגיע עם: (1) תעודה מזהה של הקורא או צילום שלו, (2) מכתב ייפוי כוח בו מופיעים פרטי שניהם ותאריך אותו יום בו מבוצעת ההשאלה ו-(3) תעודה מזהה של המיופה. ניתן לשלוח את הפריטים הנ"ל גם במייל או בפקס לדלפק ההשאלה. ללא שלושת פריטים אלו, לא תתבצע ההשאלה.
  קוראים שזכויות ההשאלה שלהם הינן בערבות אדם, מוסד או יחידה לא יכולים להעניק ייפוי כח לאדם אחר.
  ייפוי כוח קבוע
  אנשי סגל של האוניברסיטה (מנהלי או אקדמי) יכולים לתת יייפוי כוח לעוזר מחקר או בן משפחה. להסדרת ייפוי הכח יש למלא את הטופס המתאים, לצרף תמונת פספורט של מיופה הכוח ולהעבירם לדלפק ההשאלה. הספרייה תכין למיופה הכוח כרטיס מיוחד שעימו יבצע את ההשאלות.
 • חסימת שירותי השאלה לקוראים Open or Close
  שירותי ההשאלה של קורא ייחסמו זמנית במקרים הבאים:
  - לקורא פריטים מוזמנים מאחרים שעליו להחזיר
  - לקורא קנסות ספרייה, חיובים עבור השאלה בין-ספרייתית שלא שולמו
  - לקורא חוב שכ"ל (עפ"י המידע המועבר לספרייה ממחלקת שכ"ל)
 • הארכת תקופת השאלה Open or Close
  פריטי ספרייה יושאלו בהתאם למשך ההשאלה המקובל לאותו אוסף, ומשך ההשאלה יצוין בעת ההשאלה.
  ספרים מהאוסף הכללי ומאוסף המשפטים יושאל ל-14 ימים, ספרים ופריטים מאוספים אחרים יושאלו לתקופות קצרות יותר.
  השאלת הפריטים תוארך באופן אוטומטי פעם בשבוע כל עוד:
  - הפריט לא הוזמן ע"י קורא אחר.
  - זכויות ההשאלה של הקורא הינן בתוקף ולא נחסמו בשל חוב שכ"ל או בעיה אחרת.
  בקישור: "חשבון אישי - השאלות והזמנות" (כרטיס קורא) בספרייה מעודכנת כתובת דוא"ל (למעט חברי סגל קבועים של האוניברסיטה שהפריטים שברשותם יוארכו גם בהעדר כתובת דוא"ל).
  מומלץ לבצע הארכה באופן עצמאי בחשבון האישי
  השאלת חלק מהפריטים בספרייה אינה ניתנת להארכה אוטומטית, מידע זה יצוין בעת ההשאלה.
 • מעקב אחר תאריכי החזרה Open or Close
  על הקורא לבדוק את מצב השאלותיו בקישור "חשבון אישי - השאלות והזמנות" (כרטיס קורא), כדי להחזיר בזמן פריטים הדרושים לקורא אחר ולהימנע מאיחורים וקנסות מיותרים. 
  מומלץ לבצע הארכה באופן עצמאי לעיתים קרובות בנוסף לההארכה האוטומטית שמבצעת הספרייה.
 • הודעות הספרייה Open or Close
  כדי להחזיר בזמן פריטים הדרושים לקורא אחר ולהימנע מאיחורים וקנסות מיותרים הקפידו לעקוב בקישור "חשבון אישי - השאלות והזמנות" (כרטיס קורא) באופן קבוע. הודעות מהספרייה מופיעות גם בפורטל הסטודנטים, בחשבונו האישי של כל סטודנט ונשלחות לכתובת הדוא"ל המופיעה ברישומי הספרייה. הודעות לתלמידים יישלחו לחשבונות דואל campus שלהם. ההודעות אלה הינן בגדר שירות נוסף בלבד, שאינו גורע מאחריותו של הקורא למעקב והחזרת הפריטים בזמן!
 • מידע אישי בפורטל הסטודנטים Open or Close
  הודעות מהספרייה מופיעות בפורטל הסטודנטים, בחשבונו האישי של כל סטודנט.
  ההודעות אלה הינן בגדר שירות נוסף בלבד, שאינו גורע מאחריותו של הקורא למעקב ברשימת "חשבון אישי - השאלות והזמנות" באתר הספרייה והחזרת הפריטים בזמן!
 • איחור בהחזרת ספרים וקנסות Open or Close
  החזרת פריטי ספרייה במועד היא באחריות הקורא בלבד ועליו לעקוב אחר מועד החזרת הפריטים המושאלים לו.
  קורא שאיחר בהחזרת פריטי ספרייה מוזמנים יחוייב בקנס בשל כל יום איחור, לא כולל ימים בהם הספרייה סגורה. הקנסות מחושבים, בהתאם לאוסף, לפי בסיס יומי ועל כל פריט ופריט. לקשר לתעריפי הספרייה.
  לקוחות החייבים ספרים ו/או קנסות, לא יוכלו לקבל שירותי השאלה עד להסדרת העניין.
  קנסות ספרייה שלא שולמו ימנעו מהקורא שירותי השאלה וכן קבלת אישור מבחנים, אישור זכאות וקבלת תעודת סיום התואר.
  קורא רשאי להגיש בקשה לביטול או הפחתה בקנס. טופס ערעור
 • תשלום קנסות והגשת בקשה לערעור בעניין קנס Open or Close
  קנסות ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:
  חדש! תשלום מקוון באמצעות כרטיס אשראי
  - קבלת שובר תשלום בדלפק ההשאלה ותשלום בשירותי צילום שבתוך הספרייה.
  - תשלום טלפוני באמצעות כרטיס אשראי (מעל 25 ₪) בטל: 04-8249770; 04-8249691.
  - תשלום בסניפי הדואר באמצעות שובר (ניתן לבקש שייישלח לקורא).
  על הקורא לדאוג להחזיר למחלקת ההשאלה את העתק השובר המשולם באמצעות מסירה בדלפק, בדוא"ל, בדואר או בפקס.
  - טופס ערעור על קנס
 • הזמנת פריטי ספרייה Open or Close
  קורא יוכל להזמין פריטים:
  • מאוסף שהפריטים בו ניתנים להזמנה. חלק מהפריטים באוספים מיוחדים וכן פריטים שאינם ניתנים להשאלה לא יוכל הקורא להזמין.
  • פריטים המושאלים לקורא אחר.
  • פריטים שאינם מושאלים אך הקורא לא הצליח לאתרם במקומם.
  • פריטים שנמצאים בתהליך רכישה או טיפול.
  • פריטים המצויים במחסן הספרייה: ספרים יש להזמין באמצעות מערכת "חיפושאחד", כתבי-עת יש להזמין באמצעות הטופס המקושר
  פריט שקורא הזמין יועבר לדלפק ההשאלה/אוספים שמורים ויישמר עבורו שם. המידע על כך שפריט הגיע וממתין יופיע ברשימת "חשבון אישי - השאלות והזמנות" של המזמין וכמו כן תשלח אליו הודעה לכתובת הדוא"ל שלו כפי שהיא מופיעה ברישומי הספרייה.
  ספר מהאוסף הכללי/אוסף משפטים יישמר עבור המזמין 5 ימי עבודה.
  ספר מהאוספים השמורים יישמר עבור המזמין 3 ימי עבודה.
  שימו לב – במידה וההזמנה היא על פריט הנמצא בספרייה, צוות ספרייה יתחיל לאתרו יום למחרת (חוץ מימי שישי). במידה והפריט מושאל, לא תוארך השאלת הפריט ותשלח אל הקורא הודעה שעליו להחזירו עד מועד ההחזרה של הפריט.
 • ביטול הזמנה Open or Close
  מומלץ לקורא שהזמין פריט ואינו זקוק לו יותר לבטל את ההזמנה, כדי לשחררו לקורא אחר.
  לביטול הזמנה יש ליצור קשר עם מחלקת השאלה באמצעות טלפון או דוא"ל, או להגיע לדלפק השאלה. ביטול חלק מההזמנות ניתן לבצע גם באופן עצמאי מ"חשבון אישי - השאלות והזמנות" של הקורא באתר הספרייה.
 • כתב ערבות לספרייה אקדמית בארץ Open or Close
  חברי סגל ותלמידי תואר שני ושלישי רשאים לקבל כתב ערבות לספריות האקדמיות בארץ הקשורות בהסכמי ערבות הדדית עם ספריית אוניברסיטת חיפה. הערבות מאפשרת קבלת שירותי ספריה בהתאם לנהלים הנהוגים בה.
 • פריטים מושאלים שאבדו או ניזוקו Open or Close
  פריט מושאל נמצא באחריותו המלאה של הקורא השואל. הקורא חייב לשמור על שלמות הפריט ולהימנע מלגרום לו כל נזק.
  חל איסור מוחלט על רישום הערות וסימון ע"ג פריטי ספרייה!
  קורא שאיבד פריט או שגרם לו נזק, יודיע על כך למחלקת ההשאלה לשם הסדרת התשלום לספרייה.
  במידה והספר הוכרז כאבוד לאחר שהספר הוזמן על ידי קורא אחר ונכנס לאיחור, הקורא יצטרך לשלם גם את גובה הקנס.
  הקורא ידרש לשלם את עלות רכישת הספר לספריה ואת דמי הטיפול בו. במידה ויביא פריט חלופי (זהה ובמצב מצויין) ישלם דמי טיפול מופחתים. במידה והנזק שנגרם לפריט הינו בר תיקון יחוייב הקורא בדמי כריכה בלבד. תעריפי הספרייה
תיבת החזרות במועדים בהם הספרייה סגורה

במועדים בהם הספרייה סגורה מוצבת לשירותכם תיבת החזרות בקומה 4 במגדל אשכול.

דלפק השאלה בכניסה לספרייה

בתמונות: דלפק השאלה בכניסה לספרייה.