LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

נגישות: סיוע איתור ספרים על המדף

קוראים בעלי זכויות השאלה המתקשים בחיפוש ספרים או בגישה אל המדפים, מוזמנים להיעזר בשירות האיתור של הספרייה, באמצעות הזמנת הספר בקטלוג הספרייה. לאחר שיאותר הספר ויועבר לדלפק ההשאלה, תישלח הודעה לקורא. מבקרים הזקוקים לעזרה מיידית באיתור ספר מוזמנים לפנות לאחד מדלפקי השירות, שם יזמנו עבורם עזרה.