מדיניות השימוש באוסף הספרים הנדירים

על המשתמש להציג תעודת זהות או כל תעודה מזהה אחרת ולמסרה לספרן כל זמן שהותו בחדר הספרים הנדירים.

על המשתמש, בהיכנסו לאיזור הקריאה בחדר הספרים הנדירים, להרשם ולמלא את פרטיו על טופס מיוחד. חפצים אישיים יש לאחסן בארון מדפים אשר בכניסה לחדר הספרים הנדירים.

פריטים מאוסף הספרים הנדירים אינם ניתנים להשאלה, והשימוש בהם הוא רק בחדר.

יש להשתמש רק בעפרונות.

לעולם אין לסמן עמודים או לכתוב על נייר המונח על הספר הנדיר.

על החוקר/סטודנט להשתמש בחומר בזהירות מירבית. רוב החומר הוא ישן ומיוחד וניזוק בקלות.

צילום חומר נדיר

צילום מתוך ספר נדיר מתאפשר בתנאים הבאים:

ספרן הנדירים מבצע את הצילום על חשבון המשתמש

לא ניתן לצלם יותר מ- 10 דפים בפעם אחת. (חום מכונת הצילום יוצר ריאקציה כימית המזיקה לדפי הספר)

במקרים מסוימים בשל מצבו הפיסי הקשה של הספר הנדיר, לא מתאפשר צילום הספר.

אנו נהיה אסירי תודה אם משתמש יפנה תשומת לב הספרן לכל חומר ניזוק, כדי שנוכל לדאוג לתיקונו.